Tietoa yhdistyksestä

Kevätkokous 29.5.2017 on päättänyt yhdistyksen purkamisesta. 

Perustiedot Esteettömyysyhdistys ry

Perustettu: 31.8.2005 Joensuussa
Kotipaikka: Joensuu
Rekisteröity: 8.2.2006
Toimialue:Suomi
Kotisivut, arkisto: http://esteettomyys.blogspot.com


Yhdistyksen purkamisen selvitysmiehiksi valittiin:
Reetta Nenonen, puheenjohtaja
Arkkitehti Osmo Karttunen, varapuheenjohtaja
Salli Alajuuma, hallituksen jäsen


Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Esteettömyysyhdistys ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toimialue Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Esteettömyys on elin- ja toimintaympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa ihmisten erilaiset toimintatavat. Esteettömyys antaa jokaiselle yksilölle iästä, sukupuolesta, terveydentilasta ja toimintakyvystä riippumatta mahdollisuuden toimia, käyttää tarkoituksen mukaisia (apu)välineitä, hyödyntää vaihtoehtoisia rakennusten / järjestelmien / tuotteiden /palveluiden ominaisuuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä toisen ihmisen, kuten avustajat, oppaat, tulkit ja saattajat, apua.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan
- edistää esteettömyyttä kokonaisvaltaisesti koko yhteiskunnallisen toiminnan alueella,
- vakiinnuttaa esteettömyys osaksi rakennettua ympäristöä, erilaisia palvelujärjestelmiä ja teknologisia kokonaisuuksia,
- työskennellä esteettömyyden kehittämis-, toteuttamis- ja ylläpi-tämisolosuhteiden parantamiseksi,
- toimia erilaisten ja eri alojen esteettömyysasiantuntijoiden yhdyssiteenä,
- huolehtia jäsentensä esteettömyysosaamisen kehittämisestä ja esteettömyyden arvostuksen jatkuvasta kohottamisesta ja
- tukea aatteellisesti jäsentensä pyrkimyksiä toteuttaa ja vaikuttaa esteettömyyden tilaan.

3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi:
- yhdistys järjestää esteettömyyden edistämiseksi jäsenilleen koulutus- ja tiedotustilaisuuksia,
- yhdistys harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoi-mintaa,
- yhdistys tekee esityksiä, aloitteita, lausuntoja ja kannanottoja esteettömyyden edistämiseksi sekä kiinnittää päättäjien ja yleisön huomiota esteettömyyden kehittämiseen,
- toimii yhteistyössä, eri tahojen kanssa esteettömyyden toteuttamisen hyväksi,
- yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä,
- yhdistys tuo esille ja tiedottaa hyvistä esteettömyysratkaisuista ja -käytännöistä ja
- seuraa esteettömyyden ohjauksen ja ohjeistuksen kehittymistä.

Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä muihin esteettömyyttä edistäviin ja ylläpitäviin järjestöihin.

4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi
- vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
- omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja
- järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

5§ Yhdistyksen jäsenet
- yhdistykseen varsinaiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
- yhdistykseen varsinaiseksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen,
- kannattavaksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa,
- kannattavaksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erotettu tai eronnut jäsen haluaa jälleen päästä yhdistyksen jäseneksi, jäsenyyttä on haettava yhdistyksen kokoukselta hallituksen välityksellä. Erotettu voi tehdä jäsenhakemuksen aikaisintaan vuoden kulutta erottamisesta.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä sekä kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi vuorovuosin. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi niin, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvalla ja sen jälkeen vuorotellen. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, johtaa puhetta sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa lukuun ottamatta kevät- ja syyskokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset rat-kaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella henkilö jäsenellä ja varsinaisella yhteisöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta, paikasta ja käsiteltävistä asioista toimitetaan jäsenille sähköpostilla ja niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, kirjeellä sekä tämän lisäksi kokouskutsu julkaistaan edellisen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla viimeistään 21 vuorokautta ennen kokousta kokouspäivää mukaan lukematta.

13§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat :
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-kistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut hallituksen kevätkokoukselle valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään syyskokouksen ilmoittamistavasta sääntöjen 12§ määräämissä rajoissa
9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen SYYSKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat :
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
6. vahvistetaan hallituksen ja toimikuntien kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle jäsenryhmittäin,
8. vahvistetaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet niin kuin näissä säännöissä määrätään,
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seu-raavaksi toimintavuodeksi,
11. esitetään toiminta- ja talouskatsaus kuluvan vuoden toiminnasta,
12. päätetään kevätkokouksen ilmoittamistavasta sääntöjen 12§ määräämissä rajoissa
13. käsitellään muut hallituksen kokoukselle valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat
14. kokouksen päättäminen.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys puretaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.