maanantai 4. helmikuuta 2013

ESTEELLINEN YMPÄRISTÖ ON VÄLILLISTÄ SYRJINTÄÄ


 
Lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry, on laatinut YK:n vammaissopimus käyttöön! –käsikirjan. Käsikirjan perusideana on lähestyä YK:n vammaisia henkilöitä koskevaa ihmisoikeussopimusta uudella tavalla. Käsikirja avaa auki hyvin konkreettisella tavalla YK:n vammaissopimuksen sisällön ja vaikutuksen vammaisten ihmisten elämään. Käsikirjasta selviää, että YK:n vammaissopimuksessa on oma lukunsa myös esteettömyydelle.

YK:n vammaisten sopimuksen Esteettömyys ja saavutettavuus (artikla 9): Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja jarjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Näitä toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa:
a) rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä muihin sisä- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan lukien;
b) tiedottamiseen, viestintään ja muihin palveluihin, sähköiset palvelut ja pelastuspalvelut mukaan lukien.

Käsikirjan mukaan syrjintäkiellon toteutuminen edellyttää periaatteessa ympäristön esteettömyyttä. Jotta vammainen henkilö voi osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin yhdenvertaisesti muiden kanssa, hänellä on oltava mahdollisuus esteettömään kommunikaatioon sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

Jos ympäristö estää ihmisen, vammaisen ihmisen osallistumisen, on kyseessä välisestä syrjinnästä.  Tosin, perustuslakimme ei tunne esteettömyyttä tai sen puutteen tuomaa syrjintää samalla tavalla kuin yhdenvertaisuuden, tasa-arvon tai syrjimättömyyden.

YK:n vammaissopimus –käyttöön kirja ei määrittele esteettömyyden sisältöjä eikä tapaa, jolla esteettömyys käytännössä toteutetaan. Kirja arvioi esteettömyyttä työkaluna tai keinona, jolla vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia toteutetaan. Ja toisaalta, siinä on kokonaisuudessaan esteettömyyden sisältö – yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden mahdollistaminen jokaiselle ihmisille tekniikan, apuvälineiden ja konkreettisten ratkaisujen sekä toisen ihmisen avun avulla.

YK:n vammaissopimus -käyttöön kirja löytyy linkistä www.invalidiliitto.fi/files/attachments/julkaisut/yk_toolkit_pieni.pdfMervi Valta

lauantai 2. helmikuuta 2013

Keskustelua etäpalveluista

Saimme palautetta vanhalta tuntuvaan asiaan.  Esteettömyysyhdistys oli valmistellut esityksen etäpalveluiden käytöstä vuonna 2009 ja nyt huomasimme, että asia ei ole lainkaan vanhentunut.

Lue esitys täältä:

ESITYS ETÄPALVELUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA KUNTIEN ASIAKASPALVELUISSATeknologian kehityksestä huolimatta aloite on edelleen ajankohtainen. Moni meistä käyttää omassa arjessaan yhä monipuolisemmin viestintäteknologiaa ja helposti kuvittelemme, että myös julkisissa palveluissa tekniikan avulla asiointia helpotetaan ja samalla säästetään kuluja. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi etätulkkauksen järjestäminen onkin monimutkaista ja toimivuus epävarmaa. Valmistelemme esityksen päivitystä vuodelle 2013.

Mitä mieltä olet? Miten etäpalvelu saadaan toimivaksi kuntien ja valtion asiakaspalveluun?