torstai 2. syyskuuta 2010

Turun esteettömyystoiminnalla suuri merkitys kaupungin ja koko maan kannalta

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on ilmoittanut, ettei se voi jatkaa esteettömyysasiamiehen tointa nykyisen asiamiehen jäätyä eläkkeelle vuoden 2011 marras­kuusta. Lautakunta katsoo toimen kuitenkin tarpeelliseksi. Esteettömyysasiamies on ollut toimessaan 1.5.2004 alkaen. Hän toimii myös esteettömyyden toteutumista seuraavan työryhmän puheenjohtajana.

Kaupunginhallitus on ilmoittanut ottavansa asian käsit­telyyn syksyllä 2010. Turun kaupungin esteettömyysohjelma edellyttää esteet­tömyys­asia­miehen toimen vakinaistamista. Mikäli esteettömyysasiamiehen tointa ei jatketa, on todennäköistä esteet­tömyys­toiminnan kuihtuminen.

Selvittääkseen mitä merkitystä asiamiehen johdolla tehdyllä esteettömyys­toiminnalla on ollut, on esteettömyysasiamies suorittanut aiheesta koko maan kattavan kyselyn helpottaakseen kaupunginhallituksen päätöksentekoa. Se on lähetetty kaik­kiaan 71 vastaanottajalle. Heiltä on pyydetty vastausta kysymyk­siin Turun esteettömyystoiminnan merkityksestä Turun ja koko maan kannalta.

Kaikkiaan 25 vastaanottajaa on vastannut kyselyyn. Yleisesti vastaukset ovat Turkua ja sen esteettömyysasiamiestä kiittävät, suo­rastaan mairittelevat. Turun toimintaa esteettömyyden hyväksi arvostetaan ja sen saavutukset tunnetaan sekä Turussa että sen ulkopuolella, jopa jossain määrin ulkomaillakin. Turkua pidetään Helsingin ohella esteettömyyden edellä kävijänä. Yksikään vastaajista ei ole ilmaissut tyytymättömyyttä toimintaan.

Korvaamattomana vahinkona Turun ja koko maan kannalta pidetään, jos esteettömyys­asiamiehen tointa Turussa ei vakinaisteta ja jatketa. Se samaistetaan esteet­tömyystoiminnan jatkumiseen. Yksikään vastanneista ei usko toiminnan juur­tuneen luonnolliseksi osaksi kaupungin hallintorutiineja ja yhteiskunnan toi­mintaa, mihin Turun esteettömyysohjelma 2005–2012 pyrkii.

Ohessa Raportti kyselystä esteettömyysasiamiehen toimen vakinaistamisesta ja esteettömyystoiminnan jatkamisesta Turussa.

Linkki: Kysely esteettömyysasiamiehen toimen vakinaistamisesta -raportti


Raportin liitteenä olevat vastaukset kyselyyn saa pyydettäessä esteettömyysasiamieheltä, joka antaa auliisti myös lisätietoja asiasta.

Heikki O Haulisto
Turun kaupungin esteettömyysasiamies

Ei kommentteja: